درباره ما

ﺷﺮﻛﺖ مهندسی ﭘﻨﺪر ﺑﺎ هدف ﻃﺮاﺣﻲ، ﺳﺎﺧﺖ و اﺟﺮاي واحد های ﺗﺼﻔﯿه آب ﺻﻨﻌﺘﻲ، واحد های ﺗﻮﻟﯿﺪ آب ﺑﺪون اﻣﻼح و واحد های آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻛﻦ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﻤﺰ ﻣﻌﻜﻮس از ﺳﺎل ١٣٧٣ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟه ﺑه 22 ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و اﺟﺮاي ﭘﺮوژه هﺎي ﻣﺘﻌﺪد ، دارا ﺑﻮدن ﻛﺎدر مهندسی ﺑﺎ تجربه، ﻛﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺖ تجهیزات و همکاری ﺑﺎ شرکت های ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻛﻨﻨﺪه تجهیزات در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﯿﻤﺎﻧﻜﺎر EPC می باشد.

تامین کننده ها

گالری تصاویر

دانلود کاتالوگ

تماس با ما